Past Presidents

PrintPrintEmailEmailPDF versionPDF version
Sr. No Year Name Tel Office Tel Res Mobile Email
1 1959-61 LATE N.C MEHTA 22870635 26490510   vat@ncmehta.com
2 1961-62 LATE SHRI C.N. SANGHVI 22006477 22817517   cnsanghavi@hotmail.com
3 1964-65 SHRI B.C. JOSHI 22030011 23821170 9821012610  
4 1969-70 SHRI S.S. GAITONDE 22022405 24222556 9821334532 sujatarangnekar@yahoo.com
5 1971-72 SHRI P.V. SURTE        
6 1972-73 SHRI H.T. ISRNI 26441071 26041667 9920049926  
7 1973-74 SHRI P.C. JOSHI 22612263 23881418 9821420965 pcjoshi@vsnl.com
8 1974-75 SHRI I.R. SHAH       shifted to Ahmedabad
9 1976-77 SHRI M.S. VYAS 22651408 22834781 9920079250 msvyasca@mtnl.net.in
10 1978-79 SHRI R.S. PATHAK 25121020 25064744 9821665666 vr_pathak@yahoo.co.in
11 1982-83 SHRI Y.R. MUKATIWALA   28443159 9224426551  
12 1984-85 SHRI U.M. LOONAWAT 24370026 26208294 9819093912 umloonawat@rediffmail.com
13 1985-86 SHRI V.V. KHARE 23850642 24462233 9892291545 vishwanath_khare@yahoo.com
14 1986-87 SHRI SURESH S. GAITONDE 22653428 24149162 9820873792  
15 1987-88 SHRI D.M. GALA 23486511 25111673 9869153315 devjigala@gmail.com
16 1988-89 SHRI V.C. SHAH   28835224 9324892028  
17 1989-90 SHRI J.D. RAWAL 66311268 28631014 9324339014 jdrawal@gmail.com
18 1990-91 SHRI J.D. NANKANI 22841717 24072424 9821034867 jagdish@nankanis.com
19 1991-92 SHRI S.J. DOSHI   25613720 9820397326  
20 1993-94 SHRI R.J. GANDHI 23432306 28820640 9892527212 sachin23gandhi@yahoo.co.in
21 1994-95 SHRI D.N. PARIKH 28984268 28984268 9819728609 dnparikh@rediffmail.com
22 1995-96 SHRI C.B. THAKAR 23400376 25640007 9821135674 cbtc@vsnl.com
23 1996-97 SHRI D.H. JOSHI 22874028 26161586 9322296773 dhjoshiandco@vsnl.net
24 1997-98 SMT. NIKITA R. BADHEKA 22030011 28080020 9821037885 nikita.badheka@gmail.com
25 1998-99 SHRI V.P. PATKAR 22663422 26837747 9223401078 v_patkar@rediffmail.com
26 1999-00 SMT. SUJATA S. RANGNEKAR 22022405 24222440 9821164261 sujatarangnekar@yahoo.com
27 2000-01 SHRI SUBHASH P. SURTE 22654680 24313449   surtesubhash@hotmail.com,
28 2001-02 SHRI CHIRAG S. PAREKH 26705006 26281812 9821634128 chiragnp7@gmail.com
29 2002-03 SHRI DEEPAK H. THAKKAR 26820083 26188306 9820298225 deepak@phd-ca.com
30 2003-04 SHRI PRAVIN R. SHAH 26153729 26161440 9821476817 shahpravinr@indiatimes.com
31 2004-05 SHRI RAJAT B. TALATI 26105752 26236178 9867030472 talatico@mtnl.net.in
32 2005-06 SHRI. ASHVIN A.ACHARYA 26368800 26334646 9223442290 ashvin_acharya@yahoo.com
33 2006-07 SHRI. TUSHAR P. JOSHI 22626962 23863532 9821135246 tusharjoshi93@gmail.com
34 2007-08 SHRI. DEEPAK K. BAPAT 24300797 24300797 9820528006 dkbapat2002@yahoo.co.in
35 2008-09 SHRI. DEEPAK K. BAPAT 24300797 24300797 9820528006 dkbapat2002@yahoo.co.in
36 2009-10 SHRI. MAYUR R. PAREKH 20337019 25139534 9820147528 mayurparekh@hotmail.com
37 2010-11 SHRI. HEMANT D. SAVE 22624628 26145080 9322280222 hemantsave@gmail.com
38 2011-12 SHRI. HITEN S. SHAH 26743351 28822517 9867759489 hitenca@gmail.com
39 2012-13 SHRI KISHOR T LULLA 0233-2375374 0233-2321175 9422407979 lullakishor@gmail.com
40 2013-14 SHRI Pankaj Parekh 25360617 25392645 9820073229 ppc.pankajpk@gmail.com
41 2014-15 SHRI Sachin Gandhi 23432306  /
40232308
28820640 9821482020 sachin23gandhi@yahoo.co.in
42 2015-16 Vijay M. Sachiv 26136937 26117489 9869356278 vijaysachiv@gmail.com
43 2016-17 Shashank S. Dhond 24050901  24052544 9821094250 dhondss@rediffmail.com /
dhondoffice@gmail.com

dhondss@rediffmail.com/